1. Mục đích và phạm vi thu thập

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên hệ thống, bao gồm: email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ Người dùng. Đây là các thông tin mà chúng tôi cần bạn cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và chúng tôisử dụng nhằm liên hệ xác nhận khi người dùng đăng ký sử dụng dịch vụ trên Chúng tôi, đảm bảo quyền lợi cho Người dùng.

Người dùng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, Người dùng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho chúng tôivề những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Chúng tôi sử dụng thông tin Người dùng cung cấp để:

  • Cung cấp các dịch vụ đến Người dùng.
  • Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa Người dùng và hệ thống.
  • Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của Người dùng hoặc các hoạt động giả mạo Người dùng.
  • Liên lạc và giải quyết với người dùng trong những trường hợp đặc biệt.
  • Không sử dụng thông tin cá nhân của Người dùng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại hệ thống.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của Ngườ ùng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự Người dùng đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân Người dùng sẽ được bảo mật trên máy chủ của hệ thống.

4. Phương tiện và công cụ để Người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu của mình

Người dùng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu chúng tôi thực hiện việc này.

Người dùng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin các nhân cho bên thứ ba đến Ban quản lý của dự án. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Chúng tôi sẽ xác nhận lại thông tin, và có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn Người dùng khôi phục và bảo mật lại thông tin.

5. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân Người dùng

Thông tin cá nhân của Người dùng trên hệ thống được chúng tôi cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của chúng tôi. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi Người dùng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của Người dùng đó, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác. Chúng tôi cam kết:

  • Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ ba nào về thông tin cá nhân của Người dùng khi không có sự cho phép hoặc đồng ý từ Người dùng, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
  • Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân Người dùng, Chúng tôi sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho Người dùng được biết.
  • Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Người dùng bao gồm thông tin hóa đơn, chứng từ kế toán số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 của Chúng tôi.

Trân trọng!